M52


српски језик и књижевност

       Бр.
Наслов часописа
МПНТР  2014
1.
Зборник Матице српске за књижевност и језик
M24
2.
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
M24
3.
Јужнословенски филолог
M24
4.
Књижевна историја
M24
5.
Прилози за књижевност, језик, историју и фоклкор
M24
6.
Српски језик - студије српске и словенске
M24
7.
Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature
M51
8.
Philologia Mediana
М51
9.
Глас САНУ, Одељење језика и књижевности
M51
10.
Годишњак Филозофског факултета, Нови Сад
M51
11.
Зборник Матице српске за славистику
M51
12.
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику
M51
13.
Зборник радова Факултета драмских уметности
М51
14.
Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици)
М51
15.
Књижевност и језик
М51
16.
Наслеђе, ФИЛУМ, Крагујевац
M51
17.
Наш језик
M51
18.
Српски дијалектолошки зборник
M51
19.
Театрон, публикација за позоришну историју и театрологију, Београд
M51
20.
Филолошки преглед
M51
21.
Belgrade: English Language & Literature Studies
M52
22.
LÉTÜNK” (СТВАРНОСТ)
M52
23.
Hungarologiai Kozlemenyek, Filozofski fakultet, Novi Sad
M52
24.
Philologia, Filološki fakultet, Beograd
M52
25.
Tanulmanyok, Novi Sad
M52
26.
 Баштина, Лепосавић
M52
27.
 Годишњак Катедре за српску књижевност са југословенским књижевностима
М52
28.
 Зборник за језике и књижевност Филозофски факултет Нови Сад
М52
29.
 Летопис Матице српске
М52
30.
 Липар, Крагујевац
М52
31.
 Читалиште
М52
32.
Анали Филолошког факултета
M52
33.
Археографски прилози
М52
34.
Прилози проучавању језика, Нови Сад
M52
35.
Примењена лингвистика
М52
36.
Свеске Задужбине Иве Андрића
М52
37.
Славистика
M52
38.
Узданица, Јагодина
M52
39.
 Hid, Нови Сад
М53
40.
Lumina, Нови Сад
М53
41.
Nový život
М53
42.
Serbian Studies Research
М53
43.
Studia Ruthenica, Novi Sad
M53
44.
Библиотекар
М53
45.
Браничево, Пожаревац
М53
46.
Братство, Београд
М53
47.
Гласник Народне библиотеке Србије
M53
48.
Годишњак Учитељског факултета у Врању
М53
49.
Градац, Чачак
М53
50.
Градина, Ниш
М53
51.
Детињство
М53
52.
Интеркултуралност – часопис за подстицање и афирмацију интеркултуралне комуникације
М53
53.
Књижевност, Београд
М53
54.
Књиженство
М53
55.
Кораци, Крагујевац
М53
56.
Лингвистичке актуелности
М53
57.
Методички видици, Нови Сад
М53
58.
Преводилац, Београд
M53
59.
Прилози настави српског језика и књижевности
М53
60.
Речи, Београд
М53
61.
Саборност
M53
62.
Свеске, Панчево
М53
63.
Сцена, Нови Сад
М53 
© 2015-2017 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб подршка: Р.Д.М.