Последњи бројеви
Приказ:

Липар, број 67САДРЖАЈ 


Студије 


Чланци 

Прикази БИБЛИОГРАФИЈА

Липар, број 66

САДРЖАЈ

Студије

Ивана Банчевић Пејовић, ПОСТМОДЕРНИЗАМ ИЛИ ПОСТХУМАНИЗАМ: ПЕДАГОГИЈА КАО ИНСТРУМЕНТ БОРБЕ ПРОТИВ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКОГ РЕЛАТИВИЗМА

Ervina Dabižinović, RODNI, KLASNI, NACIONALNI I JEZIČKI ASPEKTI OBRAZOVANJA ŽENA U BOKI KOTORSKOJ: 18–20. VIJEK

Чланци

Ивана Стојановић Шешлак, КУЛТУРОЛОШКО СУПРОТСТАВЉАЊЕ БАЛКАНА И ЕВРОПЕ СА ОСВРТОМ НА РУКОПИСЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ О БАЛКАНУ

Прикази

ЦЕО БРОЈЛипар, број 65

САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ

Ђорђе Н. Кебара, МОДЕРНИСТИЧКИ ХУМАНИЗАМ И ФАНТАСТИЧНЕ НЕОСИМБОЛИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ РОМАНА МАЈСТОР И МАРГАРИТА МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Mirko Ž. Šešlak, THE OBSOLESCENCE OF SHAKESPEAREAN IDEALS IN THE NON-SHAKESPEAREAN WORLD OF ALDOUS HUXLEY’S BRAVE NEW WORLD

ЧЛАНЦИ

Марија Е. Динов Васић, СЛИКА ДЕВОЈКЕ СА ЛАНЕНОМ КОСОМ У ЗВУКУ ДЕБИСИЗМА

Светлана Стевановић, PERSONAE DRAMATIS У СОФОКЛОВОЈ ДРАМИ АНТИГОНАПРИКАЗИ

ЦЕО БРОЈ

Липар, број 64


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСАДРЖАЈ
ЧЛАНЦИ


ПРИКАЗИЦЕО БРОЈ
Липар, број 63


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

ЧЛАНЦИ


Липар, број 62

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
ЧЛАНЦИПРИКАЗИ
ЦЕО БРОЈ
Липар, број 61


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
СТУДИЈЕ 

ЧЛАНЦИ 
ПРИКАЗИ 

ПРЕВОДИ Липар, број 60ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ
PERSONA DRAMATIS У ДРАМИ МАСКА МИЛОША ЦРЊАНСКОГЧЛАНЦИ

КРИВИЦА И ДЕХУМАНИЗАЦИЈА КАО ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКИ МОТИВИ У ДРАМИ РОЂЕНДАН ХАРОЛДА ПИНТЕРАПРИКАЗИ


 ЦЕО БРОЈ
Липар, број 59ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


САДРЖАЈ Љиљана Богоева Седлар, 
О ТЕМАТСКОМ БРОЈУ ЛАТИНСКА АМЕРИКА: КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, ПОЛИТИКА


СТУДИЈЕ

Радмила Настић,
МЕКСИКО ЛАЖИМА НЕ ВЕРУЈЕ


ЧЛАНЦИПРЕВОДИФранц Фанон (Превела Јелена Арсенијевић Митрић)
ПРЕЗРЕНИ НА СВЕТУ (закључно поглавље)


ИНТЕРВЈУ

Липар, број 58


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ

1. Милан Д. Тодоровић, Марија Б. Нијемчевић, УТИЦАЈ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ НА ЈЕЗИЧКО ПОСТИГНУЋЕ ПРИЛИКОМ УСВАЈАЊА ДРУГОГ ЈЕЗИКА

2. Бранка Л. Миленковић, Марија В. Лојаница, ТЕМЕЉНИ И ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРИСТУП ПИСАЊУ НА ПРАГУ Ц2 НИВОА ПРЕМА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЕВРОПСКОМ РЕФЕРЕНТНОМ ОКВИРУ ЗА ЖИВЕ ЈЕЗИКЕ (CEFR)

3. Ивана Николић, РЕЦЕПЦИЈА ЈЕЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ВИЛХЕЛМА ФОН ХУМБОЛТА У ШПАНСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ

4. Ivana J. Vučina Simović, LA LABOR POLÍTICA, CULTURAL E IDEOLOGÍAS DE HAIM S. DAVICHO DE BELGRADO: ENTRE JUDAÍSMO FAMILIAR Y PATRIOTISMO SERBIO

5. Светлана М. Рајичић Перић, ПОЕЗИЈА БРАНКА МИЉКОВИЋА У СВЕТЛУ АНТИЦИПИРАНОГ ПЛАГИЈАТА, ПРАЗНИНЕ ПУНЕ БУДУЋНОСТИ


ЧЛАНЦИ


6. Снежана P. Туцаковић, ПОРТРЕТ ЦАРИЦЕ ДОРИС У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА ПЛАЧ РАХИЛИ ИЛИ ИЗБИЈЕНИЈЕ НА МЛАДЕНЦЕВ ПОВЕЛЕНИЈЕ ИРОДА ЦАРА ЈУДЕЈСКАГО

7. Жељка П. Јанковић, КУЛТ КАМЕНА У СРПСКОЈ И ФРАНЦУСКОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ

8. Павле Лековић, СТРАХ И ЊЕГОВА ДРУГА СТРАНА – АНАЛИЗА СТРАХА У ПРИЧИ „ВИЈ“ НИКОЛАЈА ГОГОЉА И ПРИЧИ „ДУХ ИЗ КАНТЕРВИЛА“ ОСКАРА ВАЈЛДА

9. Стефан П. Пајовић, ЗАВИЧАЈНА ТОПОНИМИЈА У ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

10. Татјана С. Јовановић, ХЕРМЕНЕУТИКА СОПСТВА У РОМАНУ ДНЕВНИК ЛОШЕ ГОДИНЕ Џ. М. КУЦИЈА

11. Катарина З. Милић, ФУНКЦИЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА У ПОЕЗИЈИ ЕЖЕНА ГИЈВИКА (ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ EUCLIDIENNES, 1967)

12. Катарина Г. Богдановић, РОБОТИ И АТЛАНТИЂАНИ АТЛАНТИДЕ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

13. Тамара Н. Лутовац, ДЕМИНУТИВИ И ДЕМИНУТИВНИ ПЛЕОНАЗМИ КАО ИЗРАЗИ ХИПОКОРИСТИЧНОСТИ У ПРИПОВЕТКАМА ПЕТРА КОЧИЋА

14. Ана М. Шарчевић, ПОЛИСЕМИЈА ПРИДЕВА ДОБАР (-А, -О) У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

15. Милица М. Ђуричић, Ивана Георгијев, ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

16. Dragana D. Jevtić, NEKI NAČINI PRENOŠENJA ZNAČENJA ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK U PREVODIMA DELA ROALDA DALA GOSPODIN BOTIBOL

17. Наташа А. Спасић, ФОНЕТСКИ АЛАТИ И ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ И НАУЦИ

18. Тијана М. Божовић, ПРИМЕНА ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ У МЕТОДИЧКОМ ПРИСТУПУ ПЕСМИ ЗАЛАЗАК СУНЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА


ПРИКАЗИ


19. Милош М. Ковачевић, ВРЛО ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ СРПСКОЈ МОРФОЛОГИЈИ

20. Милица В. Ћуковић, КРАКОВСКА СВЕТЛОСТ СКУПЉА ВИЈЕКА

21. Владимир Б. Перић, ХУМАНИТЕТ РОПОГРАФСКЕ ЈЕДНОСТАВНОСТИ

22. Марко С. Милићевић, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ


ХРОНИКЕ


23. Маша З. Петровић Гујаничић, Јелица А. Вељовић, ХИСПАНИСТИКА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАУЦИ

24. Јелена М. Павловић, ХРОНИКА НАУЧНОГ СКУПА СРЕДЊИ ВЕК У СРПСКОЈ НАУЦИ, ИСТОРИЈИ, КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ VII

25. Часлав В. Николић, ПЕСНИШТВО ДИМИТРИЈА НИКОЛАЈЕВИЋАЦЕО БРОЈ


Липар, број 57


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСТУДИЈЕ  


ЧЛАНЦИ
ПРИКАЗИ

ХРОНИКЕ


ЦЕО БРОЈ

Липар, број 56


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu СТУДИЈЕ  


1. Владимир Ј. Карановић, МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС И ЛОПЕ ДЕ ВЕГA: ДВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ШПАНСКОГ ТЕАТРА ЗЛАТНОГ ДОБА


2. Јелена Ђ. Марићевић, У ВРУЋЕМ ЖУМАНЦУ ПЕСНИЧКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА ИВАНА НЕГРИШОРЦА

3. Катарина З. Милић, ДУХ АЛЕГОРИЈЕ И МЕТАИСТОРИЧНОСТ У РОМАНУ АРДЕН ФРЕДЕРИКА ВЕРЖЕА

4. Милена Р. Нешић Павковић, ПЕРСОНА ДРАМАТИС У БРЕХТОВОЈ ДРАМИ МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА

5. Јелена В. Алексов, ОДИСЕЈ, БЛУМ И РЈЕПНИН

6. Ивана Гавриловић, ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ СЛИКЕ СВЕТА РОМАНА ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА И ВУКАДИН СТЕВАНА СРЕМЦА


ЧЛАНЦИ


7. Даница З. Савић, ДИНАМИКА КЊИЖЕВНОСТИ: СТРУКТУРА, ЗНАЧЕЊЕ, РЕЦЕПЦИЈА

8. Марко С. Милићевић, СТАВОВИ КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ О ОДНОСУ ПСИХОАНАЛИЗЕ И КЊИЖЕВНОСТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

9. Биљана М. Панић, ПОЕТИКА ЖРТВЕНОГ ОБРЕДА У ПЕСМИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЂАЧЕ САМОУЧЕ

10. Микела Капра, СПЕЦИФИКА ЖАНРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ТВОРЧЕСТВА ИСКАНДЕРА: ВЛИЯНИЕ АБХАЗСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

11. Бојана М. Герун, О ЈЕЗИКУ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА КРАГУЈЕВЦА И БАТОЧИНЕ (ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИ ОПИС)

12. Јелена М. Јосијевић, ФРЕКВЕНТНОСТ УПОТРЕБЕ ЕНГЛЕСКИХ НЕПРАВИЛНИХ ГЛАГОЛА КАО ФАКТОР РЕГУЛАРИЗАЦИЈЕ 

13. Радмила П. Милановић, ДИСТРИБУЦИЈА НАСТАВАКА ВОКАТИВА ЈЕДНИНЕ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА I ВРСТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

14. Никола Н. Данчетовић, О СРПСКОМ КАО МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВОМ УТИЦАЈУ НА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ИЗГОВОРА

15. Марко Ј. Тасић, СУОЧЕЊЕ ДВЕ УТОПИЈСКЕ ПРАВДЕ У ПРИЧИ „ОНИ ШТО ОДЛАЗЕ ИЗ ОМЕЛАСA“ УРСУЛЕ К. ЛЕ ГВИН И ЕПИЗОДИ „ПРАВДА“ ЗВЕЗДАНИХ СТАЗА

16. Милица Г. Перић, Слађана М. Стојиљковић, О ЈЕДНОЈ ПОЗОРИШНОЈ АДАПТАЦИЈИ ПЕРООВЕ БАЈКЕ ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР


ПРИКАЗИ


17. Стефан Пајовић, ПИТАЊЕ ЧОВЕКА КАО ОБОГОТВОРЕНОГ СТВАРАОЦА
ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф


 
© 2012-2019 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.