ПРЕПОРУЧЕНО:
Последњи бројеви
Приказ:

Липар, број 59ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


САДРЖАЈ Љиљана Богоева Седлар, 
О ТЕМАТСКОМ БРОЈУ ЛАТИНСКА АМЕРИКА: КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, ПОЛИТИКА


СТУДИЈЕ

Радмила Настић,
МЕКСИКО ЛАЖИМА НЕ ВЕРУЈЕ


ЧЛАНЦИПРЕВОДИФранц Фанон (Превела Јелена Арсенијевић Митрић)
ПРЕЗРЕНИ НА СВЕТУ (закључно поглавље)


ИНТЕРВЈУ

Липар, број 58


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ

1. Милан Д. Тодоровић, Марија Б. Нијемчевић, УТИЦАЈ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ НА ЈЕЗИЧКО ПОСТИГНУЋЕ ПРИЛИКОМ УСВАЈАЊА ДРУГОГ ЈЕЗИКА

2. Бранка Л. Миленковић, Марија В. Лојаница, ТЕМЕЉНИ И ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРИСТУП ПИСАЊУ НА ПРАГУ Ц2 НИВОА ПРЕМА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЕВРОПСКОМ РЕФЕРЕНТНОМ ОКВИРУ ЗА ЖИВЕ ЈЕЗИКЕ (CEFR)

3. Ивана Николић, РЕЦЕПЦИЈА ЈЕЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ВИЛХЕЛМА ФОН ХУМБОЛТА У ШПАНСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ

4. Ivana J. Vučina Simović, LA LABOR POLÍTICA, CULTURAL E IDEOLOGÍAS DE HAIM S. DAVICHO DE BELGRADO: ENTRE JUDAÍSMO FAMILIAR Y PATRIOTISMO SERBIO

5. Светлана М. Рајичић Перић, ПОЕЗИЈА БРАНКА МИЉКОВИЋА У СВЕТЛУ АНТИЦИПИРАНОГ ПЛАГИЈАТА, ПРАЗНИНЕ ПУНЕ БУДУЋНОСТИ


ЧЛАНЦИ


6. Снежана P. Туцаковић, ПОРТРЕТ ЦАРИЦЕ ДОРИС У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА ПЛАЧ РАХИЛИ ИЛИ ИЗБИЈЕНИЈЕ НА МЛАДЕНЦЕВ ПОВЕЛЕНИЈЕ ИРОДА ЦАРА ЈУДЕЈСКАГО

7. Жељка П. Јанковић, КУЛТ КАМЕНА У СРПСКОЈ И ФРАНЦУСКОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ

8. Павле Лековић, СТРАХ И ЊЕГОВА ДРУГА СТРАНА – АНАЛИЗА СТРАХА У ПРИЧИ „ВИЈ“ НИКОЛАЈА ГОГОЉА И ПРИЧИ „ДУХ ИЗ КАНТЕРВИЛА“ ОСКАРА ВАЈЛДА

9. Стефан П. Пајовић, ЗАВИЧАЈНА ТОПОНИМИЈА У ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

10. Татјана С. Јовановић, ХЕРМЕНЕУТИКА СОПСТВА У РОМАНУ ДНЕВНИК ЛОШЕ ГОДИНЕ Џ. М. КУЦИЈА

11. Катарина З. Милић, ФУНКЦИЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА У ПОЕЗИЈИ ЕЖЕНА ГИЈВИКА (ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ EUCLIDIENNES, 1967)

12. Катарина Г. Богдановић, РОБОТИ И АТЛАНТИЂАНИ АТЛАНТИДЕ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

13. Тамара Н. Лутовац, ДЕМИНУТИВИ И ДЕМИНУТИВНИ ПЛЕОНАЗМИ КАО ИЗРАЗИ ХИПОКОРИСТИЧНОСТИ У ПРИПОВЕТКАМА ПЕТРА КОЧИЋА

14. Ана М. Шарчевић, ПОЛИСЕМИЈА ПРИДЕВА ДОБАР (-А, -О) У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

15. Милица М. Ђуричић, Ивана Георгијев, ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

16. Dragana D. Jevtić, NEKI NAČINI PRENOŠENJA ZNAČENJA ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK U PREVODIMA DELA ROALDA DALA GOSPODIN BOTIBOL

17. Наташа А. Спасић, ФОНЕТСКИ АЛАТИ И ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ И НАУЦИ

18. Тијана М. Божовић, ПРИМЕНА ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ У МЕТОДИЧКОМ ПРИСТУПУ ПЕСМИ ЗАЛАЗАК СУНЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА


ПРИКАЗИ


19. Милош М. Ковачевић, ВРЛО ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ СРПСКОЈ МОРФОЛОГИЈИ

20. Милица В. Ћуковић, КРАКОВСКА СВЕТЛОСТ СКУПЉА ВИЈЕКА

21. Владимир Б. Перић, ХУМАНИТЕТ РОПОГРАФСКЕ ЈЕДНОСТАВНОСТИ

22. Марко С. Милићевић, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ


ХРОНИКЕ


23. Маша З. Петровић Гујаничић, Јелица А. Вељовић, ХИСПАНИСТИКА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАУЦИ

24. Јелена М. Павловић, ХРОНИКА НАУЧНОГ СКУПА СРЕДЊИ ВЕК У СРПСКОЈ НАУЦИ, ИСТОРИЈИ, КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ VII

25. Часлав В. Николић, ПЕСНИШТВО ДИМИТРИЈА НИКОЛАЈЕВИЋАЦЕО БРОЈ


Липар, број 57


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСТУДИЈЕ  


ЧЛАНЦИ
ПРИКАЗИ

ХРОНИКЕ


ЦЕО БРОЈ

Липар, број 56


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu СТУДИЈЕ  


1. Владимир Ј. Карановић, МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС И ЛОПЕ ДЕ ВЕГA: ДВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ШПАНСКОГ ТЕАТРА ЗЛАТНОГ ДОБА


2. Јелена Ђ. Марићевић, У ВРУЋЕМ ЖУМАНЦУ ПЕСНИЧКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА ИВАНА НЕГРИШОРЦА

3. Катарина З. Милић, ДУХ АЛЕГОРИЈЕ И МЕТАИСТОРИЧНОСТ У РОМАНУ АРДЕН ФРЕДЕРИКА ВЕРЖЕА

4. Милена Р. Нешић Павковић, ПЕРСОНА ДРАМАТИС У БРЕХТОВОЈ ДРАМИ МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА

5. Јелена В. Алексов, ОДИСЕЈ, БЛУМ И РЈЕПНИН

6. Ивана Гавриловић, ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ СЛИКЕ СВЕТА РОМАНА ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА И ВУКАДИН СТЕВАНА СРЕМЦА


ЧЛАНЦИ


7. Даница З. Савић, ДИНАМИКА КЊИЖЕВНОСТИ: СТРУКТУРА, ЗНАЧЕЊЕ, РЕЦЕПЦИЈА

8. Марко С. Милићевић, СТАВОВИ КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ О ОДНОСУ ПСИХОАНАЛИЗЕ И КЊИЖЕВНОСТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

9. Биљана М. Панић, ПОЕТИКА ЖРТВЕНОГ ОБРЕДА У ПЕСМИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЂАЧЕ САМОУЧЕ

10. Микела Капра, СПЕЦИФИКА ЖАНРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ТВОРЧЕСТВА ИСКАНДЕРА: ВЛИЯНИЕ АБХАЗСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

11. Бојана М. Герун, О ЈЕЗИКУ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА КРАГУЈЕВЦА И БАТОЧИНЕ (ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИ ОПИС)

12. Јелена М. Јосијевић, ФРЕКВЕНТНОСТ УПОТРЕБЕ ЕНГЛЕСКИХ НЕПРАВИЛНИХ ГЛАГОЛА КАО ФАКТОР РЕГУЛАРИЗАЦИЈЕ 

13. Радмила П. Милановић, ДИСТРИБУЦИЈА НАСТАВАКА ВОКАТИВА ЈЕДНИНЕ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА I ВРСТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

14. Никола Н. Данчетовић, О СРПСКОМ КАО МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВОМ УТИЦАЈУ НА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ИЗГОВОРА

15. Марко Ј. Тасић, СУОЧЕЊЕ ДВЕ УТОПИЈСКЕ ПРАВДЕ У ПРИЧИ „ОНИ ШТО ОДЛАЗЕ ИЗ ОМЕЛАСA“ УРСУЛЕ К. ЛЕ ГВИН И ЕПИЗОДИ „ПРАВДА“ ЗВЕЗДАНИХ СТАЗА

16. Милица Г. Перић, Слађана М. Стојиљковић, О ЈЕДНОЈ ПОЗОРИШНОЈ АДАПТАЦИЈИ ПЕРООВЕ БАЈКЕ ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР


ПРИКАЗИ


17. Стефан Пајовић, ПИТАЊЕ ЧОВЕКА КАО ОБОГОТВОРЕНОГ СТВАРАОЦА
ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф


Липар, број 55


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИLipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu1. Лела Вујошевић, ОКРУГЛИ СТО АНДРЕЈ МИТРОВИЋ У ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ 20. ВЕКАСТУДИЈЕ2. Иван М. Коларић, ЕСТЕТИЧКИ ПОГЛЕДИ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

3. Весна С. Алексић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ О ВАЖНОСТИ ИЗУЧАВАЊА ЕКОНОМСКЕ ИСТОРИЈЕ

4. Олга Манојловић Пинтар, ПОХВАЛА КУЛТУРИ ДИЈАЛОГА: АНДРЕЈ МИТРОВИЋ И ПРОМИШЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ

5. Милан Д. Ристовић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ: ЗАМИШЉЕНОСТ НАД СУШТИНОМ И СМИСЛОМ ПОСЛА ИСТОРИЧАРА

6. Ранка П. Гашић, МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ У ДЕЛУ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

7. Душан Р. Живковић, ОПШТИ АСПЕКТИ МИСИЈЕ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА У НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ


ЧЛАНЦИ


8. Анета Г. Тривић, О ПРЕВОДНОЈ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ НА ПРИМЕРУ МИМИЧКОГ ФРАЗЕОЛОГИЗМА ОТВОРИТИ ОЧИ

9. Марија M. Митровић, МЕЂУОДНОС СЛАГАЊА ВРЕМЕНА У ДОПУНСКОЈ ЗАВИСНОЈ РЕЧЕНИЦИ У ИТАЛИЈАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

10. Сања Ж. Ђуровић, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ КАО ГЛАГОЛ И КАО ПРИДЕВ У ТРАВНИЧКОЈ ХРОНИЦИ ИВЕ АНДРИЋА

11. Марко З. Прокић, ПИСМО МОЛДАВСКОГ ВОЈВОДЕ АЛЕКСАНДРА ДУБРОВНИКУ ИЗ 1566. ГОДИНЕ (ТЕКСТОЛОШКА И ЈЕЗИЧКА АНАЛИЗА)

12. Александра Д. Матић, СЛОВЕНСТВО У РАНОЈ ПОЕЗИЈИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

13. Јелена Ђ. Весковић, ГДЕ ЈЕ ПРОКЛЕТА АВЛИЈА?

14. Ивана Банчевић Пејовић, МАШТА: ЕСТЕТСКА ИЛИ ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА УМЕТНОСТИ (ОД ВИЛИЈАМА БЛЕЈКА ДО АНРИЈА ЖИРУА И МАКСА ХЕЈВЕНА)

15. Никола М. Ђуран, МОГУЋИ АГАМБЕНОВ КОМЕНТАР НА РАЗВОЈ БРИТАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XX ВЕКА


ПРИКАЗИ


16. Владимир Перић, ФИГУРА ОЦАЦЕО БРОЈ


Преузми пдф Липар, број 54


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


Студије   
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu
1. Jeлена M. Koвач, ИСТРАЖИВАЊА УГРОЖЕНИХ ЈЕЗИКА У ПОРОДИЧНОМ, ОБРАЗОВНОМ ДОМЕНУ И ДОМЕНУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ЦИЉЕМ ОДРЖАЊА ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ


2. Милка В. Николић, ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ ЈЕЗИКА НА ПРИМЕРУ СИНТАКСИЧКОГ ПОДСИСТЕМА ПОРЕДБЕНИХ И НАЧИНСКИХ ЈЕДИНИЦА

3. Дивна М. Рулић, Анђелка Д. Пејовић, ПРЕВОЂЕЊЕ ВЛАСТИТИХ ИМЕНА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

4. Марија Б. Нијемчевић, МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ НЕМАЧКОГ КАО ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА


Чланци


5. Biljana R. Vlašković, BERNARD SHAW AND THE FEMALE VOICE

6. Тамара С. Пилетић, ОСВРТ НА АНТОЛОГИЈУ ПРИПОВЈЕДАЧА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ВУКА КРЊЕВИЋА

7. Ана С. Живковић, `СМИСАО ЗА ИСТОРИЈУ` И `ЖИВА ТРАДИЦИЈА` У ЕЛИОТОВОЈ ПУСТОЈ ЗЕМЉИ И ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

8. Милан Д. Тодоровић, ПОИГРАВАЊЕ СА ТЕМАМА, МОРАЛОМ И ВРЕМЕНОМ ПУТЕМ СТРУКТУРЕ У РОМАНУ СТРЕЛА ВРЕМЕНА МАРТИНА ЕЈМИСА

9. Софија Калезић-Ђуричковић, САТИРИЧНИ ПОДТЕКСТ РОМАНА ГОЈКА ЧЕЛЕБИЋА CITY CLUB

10. Јелена С. Младеновић, ПОЕЗИЈА И РОК МУЗИКА – РОК ПОЕЗИЈА: ЗАОВДЕИЛИЗАПОНЕТИ НИКОЛЕ ВРАЊКОВИЋА

11. Владан Бајчета, РОМАН ИЗБЛИЗА – О ПРОЗИ ВЛАДАНА МАТИЈЕВИЋА

12. Милица М. Карић, ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА У ДЕЛИМА ХАРИСОН БЕРГЕРОН КУРТА ВОНЕГАТА И ТЕЛО ХАНИФА КУРЕЈШИЈА У ОКВИРИМА ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ДОНЕ ХАРАВЕЈ МАНИФЕСТ ЗА КИБОРГЕ

13. Stefan P. Pajović, ELEMENTS OF THE EARLY GOTHIC IN E. A. POE’S “THE FALL OF THE HOUSE OF USHER”

14. Бранка Лазар-Младеновић, НАЈВЕЋИ ‘СОФИСТА’ ЈЕ ПРИРОДНИ НЕПРИЈАТЕЉ СОФИСТА

15. Нина Манојловић, UNBOUNDED TELIC SITUATIONS IN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR TRANSLATION EQUIVALENTS IN SERBIAN

16. Панајиотис Асимопулос, Иоана Фоку, ЕСХИЛ И ЕУРИПИД О КАСАНДРИ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф


  


Липар, број 53ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСтудије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu

1. Даница Б. Недељковић, О ЈЕДНОМ ТИПУ ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА СА ПРОСТОРНИМ ЗНАЧЕЊЕМ И ЊИМА КОНКУРЕНТНИМ ПРИЛОЗИМА У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

2. Стефан Д. Тодоровић, УТИЦАЈ ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКИХ ПРОЦЕСА У ТВОРЕЊУ ЈЕЗИЧКО-ИДЕОЛОШКИХ ОСОБЕНОСТИ ФРАЗЕОЛОШКИХ ПЕРИФРАЗА У ЈЕЗИКУ НОВИНАРСТВА

3. Јасенка Б. Стаматовић, Андреј И. Благојевић, СТРАТЕГИЈЕ РЕКЛАМИРАЊА И ЈЕЗИК РЕКЛАМА НА СРПСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

4. Виолета В. Стојменовић, ЕЈЗЕНШТАЈН У ПОДЗЕМЉУ

5. Марија Б. Андрејић, БАЈКА ПЕПЕЉУГА У НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ И У УМЕТНИЧКИМ ВАРИЈАНТАМА


Чланци


6. Милица В. Ћуковић, ДИСКУРС ЉУБАВИ У ПРОЗАИДИ И ЛИРСКОМ РОМАНУ

7. Марина Јаковљевић, СЛИКА АМЕРИКЕ У РОМАНУ ДАН ШЕСТИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

8. Александра В. Миловановић, О ЖАНРУ: ОПШТИ ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ ДЕФИНИСАЊА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЖАНРА

9. Сандра М. Николић, ФРАГМЕНТАРНА НАРАТИВНА СТРУКТУРА „ТРИЛОГИЈЕ СМРТИ“ РЕДИТЕЉА АЛЕХАНДРА ГОНЗАЛЕСА ИЊАРИТУА

10. Александар Ч. Вуловић, УЛОГА МАНУЕЛНОГ ПОКРЕТА У ИСТОРИЈИ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

11. Јелена П. Вељковић Мекић, (НЕ)ДЕЧЈА ПОЕЗИЈА МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

12. Љиљана С. Костић, ПОРТРЕТИ САВРЕМЕНИКА У МЕМОАРИМА ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА

13. Mилан Д. Милановић, Aна Д. Милановић, Maja Р. Луковић, О ОДНОСУ КОНСТРУКАТА И ЦИЉНИХ ДОМЕНА УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА У ТЕСТИРАЊУ ЗНАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

14. Ивана З. Георгијев, УЛОГА АКУЛТУРАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСВАЈАЊА Ј2 КОД ИМИГРАНАТА


Прикази


15. Милка В. Николић, НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА ЈЕЗИЧКИХ КАТЕГОРИЈА ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У ЈЕЗИКУ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

16. Данко Љ. Камчевски, ЗАВОДНИК ДЕЈАНА ОГЊАНОВИЋА: ЗАЦРТАНА ПУТАЊА И ВЕО НА ИВИЦИ ПОЈАВНОСТИ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф
Липар, број 52ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


Студије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu


1. Тодор И. Подгорац, НАУЧНО ДЕЛО И ЛИК ЛЕОНА ПЕТРАЖИЦКОГ ДОСТОЈНИ ДАЉЕГ ПРОУЧАВАЊА

2. Слободан Лазаревић, О СЕМЕНУ ЗА УСЕВ (II)

3. Снежана Туцаковић, КЊИЖЕВНИ И ИСТОРИЈСКИ ЛИК ПРИНЦЕЗЕ ПАЛЕОЛОГИНЕ

4. Святослав Пилипчук, УКРАЇНСЬКА ВЕСІЛЬНА ДРАМА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

5. Слободан Б. Новокмет, РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ У ФУНКЦИЈИ ПРИДЕВА – СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА –

6. Миљана К. Стојковић, Даница М. Јеротијевић, Тијана Н. Крстић, РОДНЕ РАЗЛИКЕ У УЧТИВОСТИ ПРИЛИКОМ ИСКАЗИВАЊА ЗАХТЕВА


Чланци7. Биљана Стикић, СЛАГАЊЕ ПАРТИЦИПА ПЕРФЕКТА И АНТЕПОЗИЦИОНИРАНОГ ДИРЕКТНОГ ОБЈЕКТА У ИТАЛИЈАНСКОМ И ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ:КОНТРАСТИВНО-ДИЈАХРОНИЈСКИ ПРИСТУП

8. Ивана Р. Глишовић, ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ДИМЕНЗИЈА ЕМПАТИЈЕ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

9. Јелена Јосијевић, СЛОБОДНИ НЕУПРАВНИ ГОВОР У РОМАНУ ГОРДОСТ И ПРЕДРАСУДА И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДУ НА СРПСКИ ЈЕЗИК

10. Микела Капра, О ЯЗЫКЕ ДЕТЕЙ В ПОЭТИКЕ АВАНГАРДИСТОВ

11. Милица М. Ђуричић, АНАЛИЗА ГРЕШАКА КОД ОДРЕЂИВАЊА РОДА ИМЕНИЦА У ШПАНСКОМ ЈЕЗИКУ КОД ОДРАСЛИХ УЧЕНИКА ЧИЈИ ЈЕ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СРПСКИ

12. Неда Видановић, ГЛАГОЛИ СА ПРЕФИКСОМ НА- У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

13. Лела Вујошевић, ВЕЛИКЕ ЖЕНЕ ВЕЛИКОГ РАТА

14. Јелена Грујић, ВЛАСТ И НОВАЦ У КОМЕДИЈАМА БРАНИСЛАВА НУШИЋА

15. Јелена Ђ. Марићевић, Е(СТЕ)ТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА ВРЕДНОСТИ ДИМИТРИЈА МИТРИНОВИЋА

16. Софија Калезић-Ђуричковић, РОМАНИ ЖАРКА КОМАНИНА КАО КОЛИЈЕВКЕ РИЈЕЧИ

17. Катарина С. Рмуш, АНАЛИЗА ОДНОСА ИСТОКА И ЗАПАДА У РОМАНУ ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНО ОРХАНА ПАМУКА

18. Даница Б. Милошевић, КЛАСА И РОД У РОМАНУ ЧАПЉИНО ОКО УРСУЛЕ ЛЕГВИН

19. Петра M. Пешић, БУКА И БЕС – ЈЕДАН НАРАТОЛОШКИ ПРИСТУП


Хронике

20. Милош Спасовић и Драгана Вучковић, ГОВОРИТИ, ПИСАТИ И ДЕЛАТИ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф

Липар, број 51ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ 1. Радмила Настић, ТЕШИЋ ЗА 21. ВЕК 
Lipar-casopis-Univerzitet-u-KragujevcuСтудије


2. Ljiljana Bogoeva Sedlar, TESICH AND TOLSTOY

3. Проф. мр Бранко Поповић, ДРАМЕ СТОЈАНА СТИВА ТЕШИЋА ЗА 21. ВЕК

4. Lena S. Petrović, MARGINALISATION OF ART IN THE LATE PLAYS OF STEVE TESICH

5. Радоје В. Шошкић, НА „ДРУМУ“ КА ЉУБАВИ БЕЗ МОТИВА ИЛИ ИЗМЕЂУ ВОЉЕ ЗА МОЋ И ВОЉЕ ЗА СМИСЛОМ У РОМАНУ БРАЋА КАРАМАЗОВИ Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ И ДРАМИ НА ОТВОРЕНОМ ДРУМУ СТОЈАНА СТИВА ТЕШИЋА

6. Александар Радовановић, ПОДОЗРЕЊЕ НА ДРУГИ ПОГЛЕД: АМЕРИЧКИ САН И ХОЛИВУДСКИ ЛЕГАТ СТИВА ТЕШИЋА

7. Радмила Настић, АУТОБИОГРАФСКО У ОПУСУ СТИВА И НАЂЕ ТЕШИЋ

8. Јована Стевановић, ДРАМАТИЗАЦИЈА ПРОБЛЕМА МОРАЛНОГ ИЗБОРА У ДЕЛИМА СТИВА ТЕШИЋА

9. Dušica S.Lazić, STEVE TESICH: RECOVERING THE (AMERICAN) DREAM THROUGH ART AND MORAL REBELLION


Чланци
10. Оксана Микитенко, ФОЛЬКЛОРНИЙ УСНИЙ И ПИСЬМОВИЙ ТЕКСТ У КОНТЕКСТI СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТРАДИЦIЙНОЇ ОБРЯДОВОСТI

11. Милка В. Николић, МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП НАУЧНОМ ФУНКЦИОНАЛНОМ СТИЛУ У СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

12. Željka Lj. Babić, CHANGING THE NATURE OF SPEAKING ASSESSMENT

13. Ивана З. Митић, ПРИДЕВСКИ ЛЕКСИЧКИ АНТОНИМИ НА МАТЕРИЈАЛУ АСОЦИЈАТИВНОГ РЕЧНИКА

14. Мирјана Д. Бојанић, НАРАТИВНЕ ТЕОРИЈЕ У АНТИЦИ

15. Наталија И. Стојковић, СЕКСУАЛНОСТ И ИДЕОЛОГИЈА КОНЗУМЕРИЗМА У ДРАМИ МАРКА РЕЈВНХИЛА MOTHER CLAP‘S MOLLY HOUSE

16. Немања С. Лазаревић, МАЈСТОРИ СРПСКОГ ПЛАКАТА ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА ПРОШЛОГ ВЕКА


Прикази


17. Данко Камчевски, САВРЕМЕНА ПРИПОВЕТКА ЗА ДЕЦУ ЉУБИЦЕ ЖИКИЋ


Хронике


18. Лела Вујошевић, ПЕТАР С. ЈОВАНОВИЋ ИСТРАЖИВАЧ У ГЕОГРАФИЈИ– ПРЕГАЛАЦ У ДРУШТВУ
ЦЕО БРОЈ

Липар, број 50


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСТУДИЈЕ   
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu

1. Слободан Лазаревић, ФОРМА БЕЗ ФОРМАЛИЗМА

2. Предраг В. Милошевић, ЗМИЈЕ И ЗМАЈЕВИ, 1141 ГОДИНА ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА, И У ВОДИ И НА ЗЕМЉИ

3. Тамара Поповић, ФИГУРЕ ЉУБАВИ И СМРТИ У ПОЕЗИЈИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, РАСТКА ПЕТРОВИЋА И МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА


ЧЛАНЦИ


4. Биљана Стикић, УЏБЕНИЦИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И РАЗВОЈ МЕТОДОЛОШКИХ СИСТЕМА: РЕФЛЕКСИЈА У НАСЛОВИМА

5. Милена З. Радојковић, ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ У НОВИЈИМ РЕЧНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

6. Нина Б. Марковић, УСМЕНА ПРЕДАЊА И ФОЛКЛОРНА ВЕРОВАЊА У ЦИКЛУСУ ПЕСАМА „САВИН ИЗВОР“ ВАСКА ПОПЕ

7. Бојана С. Тешић, ЕЛЕМЕНТИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ДРАМИ КРАЉЕВИЋ МАРКО БОРИСЛАВА МИХАЈЛОВИЋА

8. Невена Нешковић, ДРУШТВЕНА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА ЛИКОВА ЖЕНА У КОМЕДИЈАМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА ПОКОНДИРЕНА ТИКВА, ЗЛА ЖЕНА, РОДОЉУПЦИ

9. Милош М. Ђорђевић, ДЕКОНСТРУКЦИЈА РЕЛАЦИОНЕ ЕСТЕТИКЕ НИКОЛЕ БУРИОА

10. Марија М. Костић, ПРИСУСТВО ПЛАТОНОВОГ ФЕДРА У МАНОВОЈ НОВЕЛИ СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ

11. Татјана С. Јовановић, АРХЕТИПСКИ МОТИВИ У ПРИПОВЕТКАМА ВЕТАР И ШВАБИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

12. Галина Димитрова, ЧЕСТВАНЕТО НА СМЪРТТА И КИНЕМАТОГРАФИЧИЯ ПОДХОДНА ИВАН ДАВИДКОВ В ПОВЕСТТА „ДАЛЕЧНИТЕ БРОДОВЕ”

13. Стефан П. Пајовић, У СВЕТУ ТРАВА СТАНИСЛАВА ПРЕПРЕКА


ХРОНИКЕ


14. Слободан Лазаревић, ВЕЛИЧИНА И ДОСТОЈАНСТВО ПЕСНИКА: ЉУБОМИР СИМОВИЋ LAUDATIO

15. ПРИСТУПНА БЕСЕДА АКАДЕМИКА ЉУБОМИРА СИМОВИЋАЦЕО БРОЈ


Преузми пдф

Липар, број 49/2


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИТемат: Књижевност и активизам  

Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu1. Љиљана Богоева Седлар, О ТЕМАТСКОМ БРОЈУ КЊИЖЕВНОСТ И АКТИВИЗАМ

2. Ljiljana Bogoeva Sedlar, LITERATURE AND ACTIVISM – INTRODUCTORY NOTE


НАУЧНИ РАДОВИ


3. Данко Камчевски, АРУНДАТИ РОЈ: МИТ И ЛАЖ

4. Милица М. Војиновић Тмушић, УМЕТНОСТ И АКТИВИЗАМ ЏОНА БЕРЏЕРА

5. Јелена Стојановић, ПИСАЊЕ И / ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА: ДРАМА КЕРИЛ ЧЕРЧИЛ „БОЛНИЦА У ВРЕМЕ РЕВОЛУЦИЈЕ“

6. Јелена Андрејић, АРМАГЕДОН: РАЗМИШЉАЊА О КРАЈУ ИСТОРИЈЕ КУРТА ВОНЕГАТА И ГОРA ВИДАЛА

7. Маја Милутиновић, WHEN WE DEAD AWAKEN: УМЕТНОСТ И АКТИВИЗАМ У ДЕЛИМА НАЂЕ ТЕШИЋ И АДРИЈЕН РИЧ

8. Радоје В. Шошкић, Ф. М. ДОСТОЈЕВСКИ, СИМОНА ВЕЈ И СТОЈАН СТИВ ТЕШИЋ O ДУХОВНОЈ ИСКОРИЈЕЊЕНОСТИ САВРЕМЕНОГ ЧОВЈЕКА И ПУТЕВИМА КОЈИ МОГУ ДОВЕСТИ ДО ПОНОВНОГ УКОРЈЕЊИВАЊА

9. Јелена Н. Арсенијевић Митрић, КЊИЖЕВНОСТ И АКТИВИЗАМ Б. ВОНГАРА И Ж. М. Г. ЛЕ КЛЕЗИОА

10. Ивана Банчевић Пејовић, АЛТЕРНАТИВНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПУТ Е. П. ТОМПСОНА


APPENDIX

11. Еме Сезер, ...О СТАЊУ НАЦИЈЕ (Превела Љиљана Богоева Седлар)

12. Аурора Левинс Моралес ШЕМА 12. СЕПТЕМБАР 2001. (Превела Ивана Банчевић Пејовић)

13. Алис Вокер, „ДЕМОКРАТСКО ЖЕНСТВО“ (Превела Јелена Арсенијевић Митрић)

14. Арундати Рој, ХОЋЕМО ЛИ ТО ОСТАВИТИ СТРУЧЊАЦИМА? (Превео Данко Камчевски)

15. Џон Берџер, ЏИ. (Превела Милица М. Војиновић Тмушић)

16. Керил Черчил, СЕДМОРО ЈЕВРЕЈСКЕ ДЕЦЕ: ДРАМА ЗА ГАЗУ(Превела Јелена Стојановић)

17. Стојан Стив Тешић, РАЗМИСЛИТЕ О ОВОМЕ (Превела Марија Крстић)

18. Аријел Дорфман, ПАБЛО ПИКАСО ИМА НЕШТО ДА САОПШТИ КОЛИНУ ПАУЕЛУ СА ОНЕ СТРАНЕ ГРОБА (Превела Љиљана Богоева Седлар)ЦЕО БРОЈЛипар, број 49/1


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ 


Студије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu

1. Јана М. Алексић, МОДЕРНИ ПИСАЦ У ПРЕОБРАЖАЈУ

2. Мирослав Ћурчић, РАСИЗАМ КАО СТАДИЈУМ КОЛОНИЈАЛИЗМА У ПОЕТИЦИ Б. ВОНГАРА

3. Слађана Ракић, СЛИКЕ СМРТИ У РОМАНУ ДАН ШЕСТИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

4. Радмила Пауновић-Штајн, УЛОГА АНТИЧКОГ ХОРА У СТВАРАЛАЧКОМ ИСКУСТВУ БЕНЏАМИНА БРИТНА


Чланци


5. Јелена Раденовић, ИГРА У ХОЛИВУДСКОМ МЈУЗИКЛУ

6. Страхиња Р. Степанов, ДЕПЕНДЕНЦИЈАЛНИ МОДЕЛ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

7. Милка В. Николић, МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА У УЏБЕНИЦИМА И НАСТАВИ ЈЕЗИКА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

8. Красимир Георгиев Коилов, ЗА ПЛОВДИВСКИТЕ ХОДОНИМИ, МОТИВИРАНИ ОТ ОЙКОНИМИ(ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ)

9. Бојана М. Вељовић и Тања Ј. Танасковић, НАЗИВИ ЗА РАКИЈУ У ЗАПАДНОЈ ЛЕПЕНИЦИ

10. Јелена Љ. Спасић, РАЗВОЈ ШТАМПЕ У СВЕТУ И КОД НАС

11. Александра Миловановић, ОД ПЕРЦЕПЦИЈЕ КА РЕЦЕПЦИЈИ ФИЛМСКЕ СЛИКЕ: ЕСТЕТСКИ И ПСИХОЛОШКИ МОДЕЛ

12. Александар Б. Недељковић, ШТА ЈЕ СТАРАЦ САНТЈАГО ЗАПРАВО ПЛАНИРАО ДА ПОСТИГНЕ НА МОРУ БЛИЗУ КУБЕ

13. Маша Полило, АНДРИЋ И САВРЕМЕНА КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА

14. Амела А. Зејнеловић, АХМЕД НУРУДИН И ЏИХАД

15. Владимир З. Ђурић, БАРОКНА ЕПОХА И БАРОКНИ СТИЛ У ФРАНЦУСКОЈ:ЈЕДАН КЊИЖЕВНИ ОСВРТ НА СТУДИЈУ ЖАНА РУСЕА

16. Тамара Милутиновић, ДЕМОНСКЕ ОСОБИНЕ ЛОЛЕ МОНТЕЗ У РОМАНУ КАП ШПАНСКЕ КРВИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

17. Тања Антић, ДРУШТВЕНО ПРИХВАТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ТРАНСРОДНОСТИ

18. Јелена Здравковић, HOMOEROTICISM IN OSCAR WILDE’S THE PICTURE OF DORIAN GRAY: THREE PERSPECTIVES


Прикази


19. Стефан Тодоровић, ЗБОРНИК О СТРУКТУРНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


Хроника

Липар, број 48


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСТУДИЈЕ  


Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu
1. Константин Бондаренко, Что писали о русских и белорусских монархистах в советские 20-30 годы прошлого векa

2. Јелица Вељовић, Бахтинова теорија романа и Сервантесов Дон Кихоте од Манче

3. Jeлeнa Oтaшeвић, Улога природе у људском сазријевању кроз поезију Вилијема Вордсворта


ЧЛАНЦИ


4. Татјана Вулић, Марија Вујовић, Женска штампа у служби развоја феминизма у Србији

5. Tijana Matović, Negating the Human: Political Correctness in David Mamet’s Play Oleanna

6. Биљaнa М. Стaнojeвић, O бoрби дoбрa и злa: црнo и бeлo у причи „Бeнитo Сeрeнo“ Хермана Мелвила

7. Ана Станковић, О једном митском мотиву Растка Петровића

8. Јасмина А. Теодоровић, Марија В. Лојаница, Биће, човек и игра у поезији Васка Попе

9. Јелена Стојановић, Човек, судбина, време, сан, вечни повратак као теме Борхесових приповедака

10. Александра М. Петровић, Примедбе Лазе Костића на Естетичке односе уметности према стварности Николаја Чернишевског

11. Ана Б. Ћосић, Фикција и истина код Дадаиста

12. Невена Н. Мартиновић, Moтив пса у иконографији ликовних уметности

13. Ивана З. Маринковић, О номинализацији у језику академске заједнице

14. Јелена Љ. Спасић, Један хибридни жанр у српској поезији за децу

15. Ана Д. Милановић, Милан Д. Милановић, Преглед и анализа англицизама у називима новијих занимања у пословним огласима објављеним на интернету

16. Наталија И. Стојковић, Потрошачка култура, идентитет, идеологија:(де)конструисање идентитета у романуГламурама Брета и Стона

17. Маја Р. Милутиновић, Јелена С. Андрејић, Скок у слободу идентитета у Мишимином роману Златни павиљон

18. Јелена Раденовић, Мери Пикфорд и Холивуд:живот као симулакрум


ПРИКАЗИ


19. Јеленка Пандуревић, У потрази за заборављеном пјесмом

20. Светлана М. Рајичић Перић, (Бер)нардијева соба: оригинал фалсификата

21. Бранка Л. Миленковић, Laurie Bauer, Introducing Linguistic Morphology

22. Слађана Ракић, (Не)могућности књижевности и културе у доба кризеЦЕО БРОЈ

Липар, број 47


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu


1. Слободан Лазаревић, СЛИКАРИ У МРАЧНИМ ВРЕМЕНИМА

2. Игор Перишић, РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА КОМИЧКЕ ТЕМЕ ТВРДИЧЕЊА У МРТВИМ ДУШАМА НИКОЛАЈА ГОГОЉА И ЗЛАТНОМ РУНУ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

3. Јелена Н. Арсенијевић, ТРУБАДУРСКА ЕРОТОЛОГИЈА У ПОЕЗИЈИ ДАНТЕА И ПЕТРАРКЕ


ЧЛАНЦИ


4. Mirjana M. Mišković-Luković, RETHINKING TENSE: A RADICALLY-SEMANTIC OR RADICALLY-PRAGMATIC PERSPECTIVE?

5. Aleksandar B. Nedeljković, LANGUAGE AND LINGUISTICS AS A SUB-GENRE OF SF: A BRIEF OVERVIEW

6. Јасмина А. Теодоровић, ОДБРАНА ПОЕЗИЈЕ: СЕР ФИЛИП СИДНИ И ПЕРСИ БИШ ШЕЛИ

7. Марија В. Лојаница, „ОДБРАНА ПОЕЗИЈЕ“ ФИЛИПА СИДНИЈА КРОЗ ТВРДЊУ ДА КЊИЖЕВНОСТ НИКАДА НЕ ЛАЖЕ НА ПРИМЕРУ ЏЕФРИЈА ЧОСЕРА

8. Ана С. Живковић, ПЕКИЋЕВО ПИСМО: ВРЕМЕ ЧУДА

9. Владимир Ј. Карановић, САВРЕМЕНИ ШПАНСКИ РОМАН (РОМАН ТРАНЗИЦИЈЕ И ДЕМOКРАТИЈЕ)

10. Анка Ристић, А. А. ДАРМОЛАТОВ: ПИСАЦ, КЊИЖЕВНОСТ, ЕТИКА, ИДЕОЛОГИЈА

11. Mирjaнa M. Сeкулић, LA CONCEPCIÓN DE LA NOVELA EN PÍO BAROJA

12. Ивана З. Танасијевић, КРИТИЧКИ МЕТОД НОВИЦЕ ПЕТКОВИЋА: СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ

13. Татјана С. Јовановић, СВАТОВСКЕ ПЕСМЕ У СВЕТЛУ ОБРЕДА ПРЕЛАЗА (на примерима из часописних збирки народних песама)

14. Слађана Ракић, ПОРТРЕТ УМЕТНИКА: ЏОЈС И КИШ

15.Часлав Николић, ИСТОРИЈА И (НЕ)ПРИЛАГОЂЕНИ ЈУНАК, Једна чудна и невероватна прича“ Милоша Црњанског

16. Катарина А. Крстић, КУЛТУРА У НАСТАВИ ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

17. Ana S. Jovanović, POWER RELATIONS IN THE CLASSROOM: A CASE FOR INTERPERSONAL COMMUNICATION IN L2 INSTRUCTION

18. Тамара Стојановић Ђорђевић, УЛОГА ШКОЛЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ


ПРИКАЗИ


19. Неда Видановић, Јелена Јосијевић, МОДЕРАН УЏБЕНИК ОПШТЕ ЛИНГВИСТИКЕ
ЦЕО БРОЈ
 
© 2015-2016 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб подршка: Р.Д.М.