Последњи бројеви
Приказ:

Липар, број 64


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСАДРЖАЈ
ЧЛАНЦИ


ПРИКАЗИЦЕО БРОЈ
Липар, број 63


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ

ЧЛАНЦИ


Липар, број 62

ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
ЧЛАНЦИПРИКАЗИ
ЦЕО БРОЈ
Липар, број 61


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
СТУДИЈЕ 

ЧЛАНЦИ 
ПРИКАЗИ 

ПРЕВОДИ Липар, број 60ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ
PERSONA DRAMATIS У ДРАМИ МАСКА МИЛОША ЦРЊАНСКОГЧЛАНЦИ

КРИВИЦА И ДЕХУМАНИЗАЦИЈА КАО ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКИ МОТИВИ У ДРАМИ РОЂЕНДАН ХАРОЛДА ПИНТЕРАПРИКАЗИ


 ЦЕО БРОЈ
Липар, број 59ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


САДРЖАЈ Љиљана Богоева Седлар, 
О ТЕМАТСКОМ БРОЈУ ЛАТИНСКА АМЕРИКА: КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА, ПОЛИТИКА


СТУДИЈЕ

Радмила Настић,
МЕКСИКО ЛАЖИМА НЕ ВЕРУЈЕ


ЧЛАНЦИПРЕВОДИФранц Фанон (Превела Јелена Арсенијевић Митрић)
ПРЕЗРЕНИ НА СВЕТУ (закључно поглавље)


ИНТЕРВЈУ

Липар, број 58


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


СТУДИЈЕ

1. Милан Д. Тодоровић, Марија Б. Нијемчевић, УТИЦАЈ КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ НА ЈЕЗИЧКО ПОСТИГНУЋЕ ПРИЛИКОМ УСВАЈАЊА ДРУГОГ ЈЕЗИКА

2. Бранка Л. Миленковић, Марија В. Лојаница, ТЕМЕЉНИ И ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРИСТУП ПИСАЊУ НА ПРАГУ Ц2 НИВОА ПРЕМА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЕВРОПСКОМ РЕФЕРЕНТНОМ ОКВИРУ ЗА ЖИВЕ ЈЕЗИКЕ (CEFR)

3. Ивана Николић, РЕЦЕПЦИЈА ЈЕЗИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ВИЛХЕЛМА ФОН ХУМБОЛТА У ШПАНСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ

4. Ivana J. Vučina Simović, LA LABOR POLÍTICA, CULTURAL E IDEOLOGÍAS DE HAIM S. DAVICHO DE BELGRADO: ENTRE JUDAÍSMO FAMILIAR Y PATRIOTISMO SERBIO

5. Светлана М. Рајичић Перић, ПОЕЗИЈА БРАНКА МИЉКОВИЋА У СВЕТЛУ АНТИЦИПИРАНОГ ПЛАГИЈАТА, ПРАЗНИНЕ ПУНЕ БУДУЋНОСТИ


ЧЛАНЦИ


6. Снежана P. Туцаковић, ПОРТРЕТ ЦАРИЦЕ ДОРИС У ДЕЛУ КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА ПЛАЧ РАХИЛИ ИЛИ ИЗБИЈЕНИЈЕ НА МЛАДЕНЦЕВ ПОВЕЛЕНИЈЕ ИРОДА ЦАРА ЈУДЕЈСКАГО

7. Жељка П. Јанковић, КУЛТ КАМЕНА У СРПСКОЈ И ФРАНЦУСКОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ

8. Павле Лековић, СТРАХ И ЊЕГОВА ДРУГА СТРАНА – АНАЛИЗА СТРАХА У ПРИЧИ „ВИЈ“ НИКОЛАЈА ГОГОЉА И ПРИЧИ „ДУХ ИЗ КАНТЕРВИЛА“ ОСКАРА ВАЈЛДА

9. Стефан П. Пајовић, ЗАВИЧАЈНА ТОПОНИМИЈА У ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

10. Татјана С. Јовановић, ХЕРМЕНЕУТИКА СОПСТВА У РОМАНУ ДНЕВНИК ЛОШЕ ГОДИНЕ Џ. М. КУЦИЈА

11. Катарина З. Милић, ФУНКЦИЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА У ПОЕЗИЈИ ЕЖЕНА ГИЈВИКА (ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ EUCLIDIENNES, 1967)

12. Катарина Г. Богдановић, РОБОТИ И АТЛАНТИЂАНИ АТЛАНТИДЕ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

13. Тамара Н. Лутовац, ДЕМИНУТИВИ И ДЕМИНУТИВНИ ПЛЕОНАЗМИ КАО ИЗРАЗИ ХИПОКОРИСТИЧНОСТИ У ПРИПОВЕТКАМА ПЕТРА КОЧИЋА

14. Ана М. Шарчевић, ПОЛИСЕМИЈА ПРИДЕВА ДОБАР (-А, -О) У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

15. Милица М. Ђуричић, Ивана Георгијев, ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОНТРАСТИВНЕ АНАЛИЗЕ ШПАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

16. Dragana D. Jevtić, NEKI NAČINI PRENOŠENJA ZNAČENJA ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA SA ENGLESKOG NA SRPSKI JEZIK U PREVODIMA DELA ROALDA DALA GOSPODIN BOTIBOL

17. Наташа А. Спасић, ФОНЕТСКИ АЛАТИ И ПРОГРАМИ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ И НАУЦИ

18. Тијана М. Божовић, ПРИМЕНА ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ У МЕТОДИЧКОМ ПРИСТУПУ ПЕСМИ ЗАЛАЗАК СУНЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА


ПРИКАЗИ


19. Милош М. Ковачевић, ВРЛО ЗНАЧАЈАН ПРИЛОГ СРПСКОЈ МОРФОЛОГИЈИ

20. Милица В. Ћуковић, КРАКОВСКА СВЕТЛОСТ СКУПЉА ВИЈЕКА

21. Владимир Б. Перић, ХУМАНИТЕТ РОПОГРАФСКЕ ЈЕДНОСТАВНОСТИ

22. Марко С. Милићевић, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ


ХРОНИКЕ


23. Маша З. Петровић Гујаничић, Јелица А. Вељовић, ХИСПАНИСТИКА У СРПСКОЈ КУЛТУРИ И НАУЦИ

24. Јелена М. Павловић, ХРОНИКА НАУЧНОГ СКУПА СРЕДЊИ ВЕК У СРПСКОЈ НАУЦИ, ИСТОРИЈИ, КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ VII

25. Часлав В. Николић, ПЕСНИШТВО ДИМИТРИЈА НИКОЛАЈЕВИЋАЦЕО БРОЈ


Липар, број 57


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСТУДИЈЕ  


ЧЛАНЦИ
ПРИКАЗИ

ХРОНИКЕ


ЦЕО БРОЈ

Липар, број 56


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu СТУДИЈЕ  


1. Владимир Ј. Карановић, МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС И ЛОПЕ ДЕ ВЕГA: ДВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ШПАНСКОГ ТЕАТРА ЗЛАТНОГ ДОБА


2. Јелена Ђ. Марићевић, У ВРУЋЕМ ЖУМАНЦУ ПЕСНИЧКОГ ЕКСПЕРИМЕНТА ИВАНА НЕГРИШОРЦА

3. Катарина З. Милић, ДУХ АЛЕГОРИЈЕ И МЕТАИСТОРИЧНОСТ У РОМАНУ АРДЕН ФРЕДЕРИКА ВЕРЖЕА

4. Милена Р. Нешић Павковић, ПЕРСОНА ДРАМАТИС У БРЕХТОВОЈ ДРАМИ МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА

5. Јелена В. Алексов, ОДИСЕЈ, БЛУМ И РЈЕПНИН

6. Ивана Гавриловић, ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ СЛИКЕ СВЕТА РОМАНА ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА И ВУКАДИН СТЕВАНА СРЕМЦА


ЧЛАНЦИ


7. Даница З. Савић, ДИНАМИКА КЊИЖЕВНОСТИ: СТРУКТУРА, ЗНАЧЕЊЕ, РЕЦЕПЦИЈА

8. Марко С. Милићевић, СТАВОВИ КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ О ОДНОСУ ПСИХОАНАЛИЗЕ И КЊИЖЕВНОСТИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

9. Биљана М. Панић, ПОЕТИКА ЖРТВЕНОГ ОБРЕДА У ПЕСМИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЂАЧЕ САМОУЧЕ

10. Микела Капра, СПЕЦИФИКА ЖАНРОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ТВОРЧЕСТВА ИСКАНДЕРА: ВЛИЯНИЕ АБХАЗСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

11. Бојана М. Герун, О ЈЕЗИКУ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА КРАГУЈЕВЦА И БАТОЧИНЕ (ЕТНОЛИНГВИСТИЧКИ ОПИС)

12. Јелена М. Јосијевић, ФРЕКВЕНТНОСТ УПОТРЕБЕ ЕНГЛЕСКИХ НЕПРАВИЛНИХ ГЛАГОЛА КАО ФАКТОР РЕГУЛАРИЗАЦИЈЕ 

13. Радмила П. Милановић, ДИСТРИБУЦИЈА НАСТАВАКА ВОКАТИВА ЈЕДНИНЕ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА I ВРСТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

14. Никола Н. Данчетовић, О СРПСКОМ КАО МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВОМ УТИЦАЈУ НА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ИЗГОВОРА

15. Марко Ј. Тасић, СУОЧЕЊЕ ДВЕ УТОПИЈСКЕ ПРАВДЕ У ПРИЧИ „ОНИ ШТО ОДЛАЗЕ ИЗ ОМЕЛАСA“ УРСУЛЕ К. ЛЕ ГВИН И ЕПИЗОДИ „ПРАВДА“ ЗВЕЗДАНИХ СТАЗА

16. Милица Г. Перић, Слађана М. Стојиљковић, О ЈЕДНОЈ ПОЗОРИШНОЈ АДАПТАЦИЈИ ПЕРООВЕ БАЈКЕ ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР


ПРИКАЗИ


17. Стефан Пајовић, ПИТАЊЕ ЧОВЕКА КАО ОБОГОТВОРЕНОГ СТВАРАОЦА
ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф


Липар, број 55


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИLipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu1. Лела Вујошевић, ОКРУГЛИ СТО АНДРЕЈ МИТРОВИЋ У ИСТОРИЈИ И КУЛТУРИ 20. ВЕКАСТУДИЈЕ2. Иван М. Коларић, ЕСТЕТИЧКИ ПОГЛЕДИ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

3. Весна С. Алексић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ О ВАЖНОСТИ ИЗУЧАВАЊА ЕКОНОМСКЕ ИСТОРИЈЕ

4. Олга Манојловић Пинтар, ПОХВАЛА КУЛТУРИ ДИЈАЛОГА: АНДРЕЈ МИТРОВИЋ И ПРОМИШЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ

5. Милан Д. Ристовић, АНДРЕЈ МИТРОВИЋ: ЗАМИШЉЕНОСТ НАД СУШТИНОМ И СМИСЛОМ ПОСЛА ИСТОРИЧАРА

6. Ранка П. Гашић, МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ У ДЕЛУ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА

7. Душан Р. Живковић, ОПШТИ АСПЕКТИ МИСИЈЕ АНДРЕЈА МИТРОВИЋА У НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ


ЧЛАНЦИ


8. Анета Г. Тривић, О ПРЕВОДНОЈ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ НА ПРИМЕРУ МИМИЧКОГ ФРАЗЕОЛОГИЗМА ОТВОРИТИ ОЧИ

9. Марија M. Митровић, МЕЂУОДНОС СЛАГАЊА ВРЕМЕНА У ДОПУНСКОЈ ЗАВИСНОЈ РЕЧЕНИЦИ У ИТАЛИЈАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

10. Сања Ж. Ђуровић, ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ КАО ГЛАГОЛ И КАО ПРИДЕВ У ТРАВНИЧКОЈ ХРОНИЦИ ИВЕ АНДРИЋА

11. Марко З. Прокић, ПИСМО МОЛДАВСКОГ ВОЈВОДЕ АЛЕКСАНДРА ДУБРОВНИКУ ИЗ 1566. ГОДИНЕ (ТЕКСТОЛОШКА И ЈЕЗИЧКА АНАЛИЗА)

12. Александра Д. Матић, СЛОВЕНСТВО У РАНОЈ ПОЕЗИЈИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

13. Јелена Ђ. Весковић, ГДЕ ЈЕ ПРОКЛЕТА АВЛИЈА?

14. Ивана Банчевић Пејовић, МАШТА: ЕСТЕТСКА ИЛИ ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА УМЕТНОСТИ (ОД ВИЛИЈАМА БЛЕЈКА ДО АНРИЈА ЖИРУА И МАКСА ХЕЈВЕНА)

15. Никола М. Ђуран, МОГУЋИ АГАМБЕНОВ КОМЕНТАР НА РАЗВОЈ БРИТАНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XX ВЕКА


ПРИКАЗИ


16. Владимир Перић, ФИГУРА ОЦАЦЕО БРОЈ


Преузми пдф Липар, број 54


ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИ


Студије   
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu
1. Jeлена M. Koвач, ИСТРАЖИВАЊА УГРОЖЕНИХ ЈЕЗИКА У ПОРОДИЧНОМ, ОБРАЗОВНОМ ДОМЕНУ И ДОМЕНУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ЦИЉЕМ ОДРЖАЊА ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ


2. Милка В. Николић, ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛИСТИЧКИ ПРИСТУП СРЕДЊОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ ЈЕЗИКА НА ПРИМЕРУ СИНТАКСИЧКОГ ПОДСИСТЕМА ПОРЕДБЕНИХ И НАЧИНСКИХ ЈЕДИНИЦА

3. Дивна М. Рулић, Анђелка Д. Пејовић, ПРЕВОЂЕЊЕ ВЛАСТИТИХ ИМЕНА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

4. Марија Б. Нијемчевић, МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ НЕМАЧКОГ КАО ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА


Чланци


5. Biljana R. Vlašković, BERNARD SHAW AND THE FEMALE VOICE

6. Тамара С. Пилетић, ОСВРТ НА АНТОЛОГИЈУ ПРИПОВЈЕДАЧА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ВУКА КРЊЕВИЋА

7. Ана С. Живковић, `СМИСАО ЗА ИСТОРИЈУ` И `ЖИВА ТРАДИЦИЈА` У ЕЛИОТОВОЈ ПУСТОЈ ЗЕМЉИ И ПОЕЗИЈИ ШЕЈМУСА ХИНИЈА

8. Милан Д. Тодоровић, ПОИГРАВАЊЕ СА ТЕМАМА, МОРАЛОМ И ВРЕМЕНОМ ПУТЕМ СТРУКТУРЕ У РОМАНУ СТРЕЛА ВРЕМЕНА МАРТИНА ЕЈМИСА

9. Софија Калезић-Ђуричковић, САТИРИЧНИ ПОДТЕКСТ РОМАНА ГОЈКА ЧЕЛЕБИЋА CITY CLUB

10. Јелена С. Младеновић, ПОЕЗИЈА И РОК МУЗИКА – РОК ПОЕЗИЈА: ЗАОВДЕИЛИЗАПОНЕТИ НИКОЛЕ ВРАЊКОВИЋА

11. Владан Бајчета, РОМАН ИЗБЛИЗА – О ПРОЗИ ВЛАДАНА МАТИЈЕВИЋА

12. Милица М. Карић, ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА У ДЕЛИМА ХАРИСОН БЕРГЕРОН КУРТА ВОНЕГАТА И ТЕЛО ХАНИФА КУРЕЈШИЈА У ОКВИРИМА ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ДОНЕ ХАРАВЕЈ МАНИФЕСТ ЗА КИБОРГЕ

13. Stefan P. Pajović, ELEMENTS OF THE EARLY GOTHIC IN E. A. POE’S “THE FALL OF THE HOUSE OF USHER”

14. Бранка Лазар-Младеновић, НАЈВЕЋИ ‘СОФИСТА’ ЈЕ ПРИРОДНИ НЕПРИЈАТЕЉ СОФИСТА

15. Нина Манојловић, UNBOUNDED TELIC SITUATIONS IN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR TRANSLATION EQUIVALENTS IN SERBIAN

16. Панајиотис Асимопулос, Иоана Фоку, ЕСХИЛ И ЕУРИПИД О КАСАНДРИ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф


  


Липар, број 53ПОЈЕДИНАЧНИ ТЕКСТОВИСтудије  
Lipar-casopis-Univerzitet-u-Kragujevcu

1. Даница Б. Недељковић, О ЈЕДНОМ ТИПУ ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА СА ПРОСТОРНИМ ЗНАЧЕЊЕМ И ЊИМА КОНКУРЕНТНИМ ПРИЛОЗИМА У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

2. Стефан Д. Тодоровић, УТИЦАЈ ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКИХ ПРОЦЕСА У ТВОРЕЊУ ЈЕЗИЧКО-ИДЕОЛОШКИХ ОСОБЕНОСТИ ФРАЗЕОЛОШКИХ ПЕРИФРАЗА У ЈЕЗИКУ НОВИНАРСТВА

3. Јасенка Б. Стаматовић, Андреј И. Благојевић, СТРАТЕГИЈЕ РЕКЛАМИРАЊА И ЈЕЗИК РЕКЛАМА НА СРПСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

4. Виолета В. Стојменовић, ЕЈЗЕНШТАЈН У ПОДЗЕМЉУ

5. Марија Б. Андрејић, БАЈКА ПЕПЕЉУГА У НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ И У УМЕТНИЧКИМ ВАРИЈАНТАМА


Чланци


6. Милица В. Ћуковић, ДИСКУРС ЉУБАВИ У ПРОЗАИДИ И ЛИРСКОМ РОМАНУ

7. Марина Јаковљевић, СЛИКА АМЕРИКЕ У РОМАНУ ДАН ШЕСТИ РАСТКА ПЕТРОВИЋА

8. Александра В. Миловановић, О ЖАНРУ: ОПШТИ ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ ДЕФИНИСАЊА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ЖАНРА

9. Сандра М. Николић, ФРАГМЕНТАРНА НАРАТИВНА СТРУКТУРА „ТРИЛОГИЈЕ СМРТИ“ РЕДИТЕЉА АЛЕХАНДРА ГОНЗАЛЕСА ИЊАРИТУА

10. Александар Ч. Вуловић, УЛОГА МАНУЕЛНОГ ПОКРЕТА У ИСТОРИЈИ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ

11. Јелена П. Вељковић Мекић, (НЕ)ДЕЧЈА ПОЕЗИЈА МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

12. Љиљана С. Костић, ПОРТРЕТИ САВРЕМЕНИКА У МЕМОАРИМА ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА

13. Mилан Д. Милановић, Aна Д. Милановић, Maja Р. Луковић, О ОДНОСУ КОНСТРУКАТА И ЦИЉНИХ ДОМЕНА УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА У ТЕСТИРАЊУ ЗНАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

14. Ивана З. Георгијев, УЛОГА АКУЛТУРАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ УСВАЈАЊА Ј2 КОД ИМИГРАНАТА


Прикази


15. Милка В. Николић, НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА ЈЕЗИЧКИХ КАТЕГОРИЈА ПРОСТОРА И ВРЕМЕНА У ЈЕЗИКУ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

16. Данко Љ. Камчевски, ЗАВОДНИК ДЕЈАНА ОГЊАНОВИЋА: ЗАЦРТАНА ПУТАЊА И ВЕО НА ИВИЦИ ПОЈАВНОСТИ


ЦЕО БРОЈ


Преузми пдф
 
© 2015-2018 # ЛИПАР # Три пута годишње # ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац) # COBISS.SR.ID 151188999 # SITEMAP # Веб-подршка: Р.Д.М.